توصیه‌های رهبر انقلاب به هیئات مذهبی

۱۲ دی ۱۳۹۵/توسط سیدالساجدین

بیانیه هیئت فرهنگی مذهبی سیدالساجدین (ع) شهرستان نی ریز به مناسبت یوم الله ۹ دی

۸ دی ۱۳۹۵/توسط سیدالساجدین

گزارش تصویری شب یازدهم محرم هیئت سِیِدُالسَّاجِدیِن (ع)

۱۶ مهر ۱۳۹۵/توسط سیدالساجدین

گزارش تصویری شب دهم محرم هیئت سِیِدُالسَّاجِدیِن (ع)

۱۶ مهر ۱۳۹۵/توسط سیدالساجدین

گزارش تصویری شب نهم محرم هیئت سِیِدُالسَّاجِدیِن (ع)

۱۶ مهر ۱۳۹۵/توسط سیدالساجدین

گزارش تصویری شب هشتم محرم هیئت سِیِدُالسَّاجِدیِن (ع)

۱۶ مهر ۱۳۹۵/توسط سیدالساجدین

گزارش تصویری شب هفتم محرم هیئت سِیِدُالسَّاجِدیِن (ع)

۱۶ مهر ۱۳۹۵/توسط سیدالساجدین

گزارش تصویری شب ششم محرم هیئت سِیِدُالسَّاجِدیِن (ع)

۱۶ مهر ۱۳۹۵/توسط سیدالساجدین

گزارش تصویری شب پنجم محرم هیئت سِیِدُالسَّاجِدیِن (ع)

۱۶ مهر ۱۳۹۵/توسط سیدالساجدین

گزارش تصویری شب چهارم محرم هیئت سِیِدُالسَّاجِدیِن (ع)

۱۶ مهر ۱۳۹۵/توسط سیدالساجدین

گزارش تصویری شب سوم محرم هیئت سِیِدُالسَّاجِدیِن (ع)

۱۶ مهر ۱۳۹۵/توسط سیدالساجدین

گزارش تصویری شب دوم محرم هیئت سِیِدُالسَّاجِدیِن (ع)

۱۶ مهر ۱۳۹۵/توسط سیدالساجدین